Zakelijk
Betalingsvoorwaarden

Op alle werkzaamheden van Adoptiepraktijk Vinke zijn algemene voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn in juni 2006 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, behorend bij inschrijving van de Adoptiepraktijk onder nummer 30212969.

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

De transitie jeugdzorg van 2015 eist zijn tol. Elke gemeente kiest voor andere tarieven en voorwaarden. In principe gelden altijd onverkort de algemene voorwaarden van de Adoptiepraktijk, boven alle andere voorwaarden, boeteclausules en andere financiele sancties die in gemeentelijke contracten usance zijn. Hier wordt alleen in een separate bilaterale overeenkomst van afgeweken.
Voor de Adoptiepraktijk blijkt het helaas niet mogelijk om voor elke jeugdige een aparte afspraak met de woonplaatsgemeente te maken en zo per client andere tarieven, eigen bijdragen e.d. te moeten berekenen. Aan lopende zorgtrajecten zal ik niet tornen, maar nieuwe buitenregionale aanmeldingen en helaas ook heraanmeldingen van oud-clienten zijn per definitie trajecten die u volledig zelf moet betalen. Dat spijt mij maar ik wil mijn aandacht kunnen blijven richten op de inhoud van het werk en niet fulltime als administratiekantoor met alle verschillende gemeentelijke regelingen bezig zijn. Wilt u starten bij de Adoptiepraktijk en woont u buiten de regio, dan moet u erop rekenen dat u de consulten volledig zelf moet betalen, waarbij trajecten tussen de 20-40 sessies omvatten.